Sözlü Bildiri Oturumları

SALON 1 08:30 - 10:30
Oturum Başkanları: Şenol Kalyoncu, Hava Özkan
22.02.2020 CUMARTESİ
08:30 - 09:30 1 S92 ASLI AZAMİ Fetal Konjenital Kardiyak Anomali Olgularında Yenidoğan Ağırlığı
2 S105 AYÇA DEMİR YILDIRIM Uluslararası ve Ulusal Perinatal Program Örnekleri
3 S10 AYŞE ÇUVADAR Sezaryen Oranını Azaltmaya Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalarda Ebe ve
Hemşirelerin Bilgi Düzeyleri
4 S144 AYŞEGÜL DÖNMEZ Doğum Kontrol Hapı İle İlgili Mobil Uygulamalar: Dijital Doküman Analizi
5 S135 PELİN PALAS KARACA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM VE ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER
6 S114 DİLEK MAMİK AKTAY GEBELİK, DOĞUM; MİKROBİYOTA
7 S115 DİLEK MAMİK AKTAY EBELİK VE OBSTETRİK TRİYAJIN ÖNEMİ
8 S65 DÖNDÜ SEBÜKTEKİN Gebelerin, Gebelik ve Doğum İle İlgili Doğru Bildiği Yanlışlar
9 S31 OZGÜR MEHMET YİS Sperm Analizinde Tam Otomatik Analizör ile Manuel Ölçüm Yöntemlerinin
Karşılaştırılması ve Kliniğe Etkisi
09:30 - 10:30 1 S57 BİRSEN KARACA SAYDAM Eş Desteğinin Doğum Sonu Depresyon Riskine Olan Etkisinin
Değerlendirilmesi
2 S50 CUMA DEMİR Erken Postpartum Dönemdeki Kadınların Postpartum Spesifik Anksiyete
Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
3 S30 ÇİĞDEM KARAKAYALI Gebelikte Bulantı-Kusma Şiddetinin Doğum Korkusu ve Psikososyal Sağlık
Düzeyi ile İlişkisi
4 S68 YASEMİN BAŞKAYA Gebelerde Konstipasyon Görülme ve Başa Çıkma Durumları
5 S33 ÇİĞDEM KARAKAYALI Annelerde Sağlık Okuryazarlığının Postpartum Kendini Değerlendirme
Düzeyine Etkisi
6 S52 DERYA ÖZTÜRK POSTPARTUM AĞRI YÖNETİMİNDE MÜZİK TERAPİSİNİN ÖNEMİ
7 S51 DERYA ÖZTÜRK SEZARYEN DOĞUM SONRASI AKUT AĞRI YÖNETİMİNDE NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLERİN
KULLANIMI: EBE VE HEMŞİRENİN ROLÜ
8 S8 MEHMET OBUT Dandy-Walker Malformasyonu: Olgu Sunumu
8 S80 MEHMET OBUT Nadir görülen iki majör anomali;Holoprozonensefali ile Dandy-Walker birlikteliği; Olgu sunumu
9 S32 FERAH KAZANCI Nadir bir olgu; Gebelikte borderline musinoz tümör takibi ve
salpingooferektomi sonrası rekküren musinöz kistadenom.
SALON 2 08:30 - 10:30
Oturum Başkanları: Serap Ejder Apay, Aykan Yücel
22.02.2020 CUMARTESİ
08:30 - 09:30 1 S2 YETER ÇUVADAR POSTPARTUM DEPRESYON TANILI ANNELER İLE SAĞLIKLI ANNELERİN BAĞLANMA
TARZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2 S62 GÜLŞAH DAĞDEVİREN Fetal Persiste Sağ Umblikal Ven Tanısı, İnsidansı ve Klinik Önemi
3 S87 GÜLŞAH DAĞDEVİREN Birinci Trimester Tarama Test Biyobelirteçlerinin 14-22. Gebelik
Haftaları Arasında Gelişen Preterm Prematür Membran Rüptürünü (PPROM)
Öngörmedeki Değeri
4 S100 DUYGU TUĞRUL ERSAK Preterm Doğumun Önlenmesinde Tekil ve Çoğul Gebeliklerde Servikal Serklaj
ve Pesser Uygulamaları
5 S90 EBRU SAĞIROĞLU Prenatal Dönemde Uluslararası Perine Masajı Uygulamaları
6 S3 KÜBRA HAMZAOĞLU Gebelikte nadir görülen bir pelvik kitle nedeni: seks kord stromal tümör
7 S13 TUĞBA GÜRBÜZ Artan Sezaryen Oranları İle İlişkili Maternal Ve Fetal Faktörler
8 S77 YASEMİN ÖZTÜRK Pap smear testi yaptırmamış kadınların bu teste ve serviks kanserine
yönelik farkındalıklarının ve testi yaptırmama nedenlerinin değerlendirilmesi
9 S78 YASEMİN ÖZTÜRK Kadınların Pap smear Tarama Testini Yaptırmalarının Önündeki Engeller
09:30 - 10:30 1 S7 DÖNDÜ SEVİMLİ GÜLER Normal Vajinal Doğum Yapanlarla Sezaryen ile Doğum Yapanlarda Postpartum
Depresyon ve Sosyal Destek İlişkisinin Değerlendirilmesi
2 S42 DÖNDÜ SEVİMLİ GÜLER GEBE EĞİTİM SINIFINA KATILAN BİR GRUP ANNENİN BEBEK BESLENMESİ HAKKINDAKİ
TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3 S118 RABİA KAHVACI Amniyotominin Eylem Süresi Üzerine Etkisi
4 S117 RABİA KAHVACI Ebelik Öğrencilerinde Premenstural Sendromun Uyku ve Yaşam Kalitesine
Etkisi
5 S79 Z. ASLI OSKOVI-KAPLAN Gebe kadınların gebelik döneminde önerilen aşılara karşı tutumunun

incelenmesi

6 S143 ZEYNEP GESGE Ebelerin Doğumhane Servisinde Yaşadıkları Mesleki Travmaları
7 S145 SÜMEYYE ALTIPARMAK Londra Plansız Gebeliği Belirleme Ölçeği - Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması
8 S130 HÜLYA ŞENGÖR Kadınların Travmatik Doğum Algısı
9 S132 HÜLYA ŞENGÖR Doğumhanede Çalışan Ebelerin Mesleki Aidiyet Düzeyinin Belirlenmesi
10 S110 ESRA KARATAŞ OKYAY Gebelik Öncesi Doğum Korkusunun Psikososyal Belirleyicileri: Üniversite
Öğrencileri Perspektifinden Bir Çalışma
SALON 3 08:30 - 10:30
Oturum Başkanları: Esin Çeber, Hicran Uyar
22.02.2020 CUMARTESİ
08:30 - 09:30 1 S101 SERPİL ÇAĞLI ANNE DOSTU HASTANE ÇALIŞMALARINDA 'ANNELERİMİZ NE DÜŞÜNÜYOR'
2 S45 SİBEL MUTLU Kamptomelik Displazinin Prenatal Tanısı ve SOX9 Genindeki Farklı
Mutasyonlar
3 S15 SONGÜL AKTAŞ Gebelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi İle Travmatik Doğum Algısı
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
4 S134 SÜLEYMAN ÖZSARI BOLU İLİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA GERÇEKLEŞEN DOĞUMLARIN ŞEKİLLERİNE ETKİ
EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
5 S53 YASEMİN DİNÇEL Emzirme ve İntegratif Yaklaşımlar
6 S116 MUSTAFA AYHAN EKİCİ Benign endikasyonlarla histerektomi yapılan kadınlarda beklenilmeyen
jinekolojik malignite riski
7 S112 NEVİN ÇITAK BİLGİN Hemşirelik Öğrencilerinin Doğuma İlişkin Algıları
8 S5 ESER AĞAR HPV Şüphesi İle Başvuran Hastalarda Vajinal Sürüntüde HPV DNA ve Genotip
Sonuçlarımız
9 S21 ESMA YILDIRIM Dokosahekzaenoik Asit'in (Omega-3 Çoklu Doymamış Yağ Asidi) ve Krill
Yağı'nın Rat Modellerinde Over Rezervi Üzerine Etkisi
10 S47 ONUR GÜRALP Medikal tedaviye dirençli gebelik kolestazında yeni bir tedavi yöntemi
olarak karaciğer aferezi: Olgu sunumu
09:30 - 10:30 1 S41 YELİZ VARIŞOĞLU Multipar Gebelerde Doğum Korkusu ve Etkileyen Faktörler
2 S126 ELİF TERZİ Epizyotomi Hattında Tekrarlayan Endometriozis Eksterna, Olgu Sunumu
3 S60 EMİNE ÇELEN KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN SEZERYAN SONRASI VAJİNAL DOĞUMA BAKIŞI
4 S23 ENGİN YILDIRIM Gebelikte Saptanan Huzursuz Bacak Sendromunun Anksiyete, Depresyon ve
Uyku Bozuklukları ile Olan İlişkisi
5 S91 NİHAL ŞAHİN UYSAL Postpartum depresyon açısından riskli olan anneler erken postpartum
dönemde belirlenebilir mi?
6 S59 RAZİYE DESDİCİOĞLU GEBELERİN SEZERYAN SONRASI VAJİNAL DOĞUM HAKKINDA GÖRÜŞ VE BİLGİ
DÜZEYLERİ
7 S136 SEMA OFLAZ Ebelik Öğrencilerinin Gebelik Öncesi Doğum Korkusu ve Travmatik Doğum
Algı Düzeylerinin İncelenmesi
8 S137 SEMA OFLAZ Türkiye?de Ulusal Literatürde Yayınlanan Sezaryen Sonrası Vajinal Doğuma
İlişkin Çalışmalar: Sistematik Derleme
9 S86 SERAP ÖZTÜRK ALTINAYAKAK Doğum Eyleminde Ele Uygulanan Farklı Akupresure Uygulamalarının Endorfin
Seviyesi ve Doğum Ağrısı Algısı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
SALON 1 08:30 - 10:30
Oturum Başkanları: Tuğa Uçar, Didem Armangil
23.02.2020 PAZAR
08:30 - 09:30 1 S81 FATMA BAY Doğumda anne memnuniyetinin erken ebeveynlik davranışına etkisinin
incelenmesi
2 S104 FATMA BAY Gordon?un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli?ne göre Doğum Sürecine
Yaklaşım: Olgu Sunumu
3 S11 IŞIK KABAN Hiperemezis Gravidarum Şiddetinin Beden Kitle İndeksi ile İlişkisi
4 S39 ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR Terapötik Dokunmanın Doğum Ağrısı, Anksiyete ve Doğum Tutumuna Etkisi:
Randomize Kontrollü Çalışma
5 S40 ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR Riskli Gebelerde Stres Yönetim Eğitiminin Algılanan Stres, Kaygı ve
Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
6 S113 NURGÜL KAMİLOĞLU Yetersiz Maternal Beslenmenin Fetal Programlanmaya Etkisi
7 S129 NURGÜL KAMİLOĞLU Doğum Eyleminin İkinci Evresinin Uzaması ile Epizyotomi İlişkisi
8 S85 GÜZİN ÜNLÜ ANTENATAL DÖNEMDE MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
9 S1 HABİBE BAY Gebelikte Uyku Kalitesini Arttırmaya Yönelik Uygulanan Eğitim Programının
Maternal Uyku Kalitesine Etkisi
10 S64 HABİBE BAY POSTPARTUM UYKU KALİTESİNİN ANNELERİN EMZİRME ÖZ YETERLİLİK DÜZEYİNE
ETKİSİ
09:30 - 10:30 1 S9 NEFİSE NAZLI YENİGÜL Gebelikte ileri derecede kifoskolyoz: Vaka sunumu
2 S34 MEHMET OBUTMAN Konjenital Adrenal Hiperplazi: Olgu Serisi Sunumu
3 S83 NEVAL YAMAN GÖRÜK Proflaktik Serklaj ile Acil Serklaj Olgularının Karşılaştırılması
4 S14 BULUT VARLI Birinci ve İkinci Trimester Serum Belirteçleriyle Fetal Doğum Ağırlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
5 S54 DİLEK YÜKSEL İKİZ GEBELİK OLGUSUNDA İKİZ EŞİNDE FETAL GUATR
6 S82 MERVENUR BÖYÜK Laktasyon Polikliniğine Başvuran Annelerin Özellikleri Ve Başvuru
Nedenleri: Retrospektif Bir Çalışma
7 S69 HÜLYA TÜRKMEN Riskli ve Sağlıklı Gebeliği Olan Gebelerin Prenatal Stress Düzeyleri
8 S66 YELİZ DİNÇER Doğum Yapmamış Kişilerde Doğuma İlişkin Mitlerin Belirlenmesi
9 S67 YELİZ DİNÇER Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal ve Normal Vajinal Doğuma İlişkin
Düşüncelerinin Belirlenmesi
10 S152 FATMA YAZICI YILMAZ Endometrial Kalınlık Artışı Olan Postmenopozal Kadınlarda Endometrial
Malignite Riskinin Değerlendirilmesi
SALON 2 08:30 - 10:30
Oturum Başkanları: Gülbahtiyar Demirel, Yeşim Ersoy
23.02.2020 PAZAR
1 S46 BATUHAN TURGAY Doğum İçin Yatırılan Hastalarda Lavman Uygulamasının Doğum Zamanı Üzerine
Etkisi
2 S70 EYLEM TOKER Klasik Türk Müziğinin Sezaryen ile Doğum Yapan Kadınlardaki Postpartum
Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi
3 S18 PALİZAİTİ AİERKEN İstanbul?da Yaşayan Uygur Türkü Kadınların Gebelik ve Doğum Sonu
Yaşadıkları Sorunlar ve Doğum Sonu Depresyon düzeyleri
4 S103 FATMA KOÇYİĞİT GEBE OKULU EĞİTİMLERİ VE GEBELERİN MEMNUNİYET DURUMLARI
5 S24 FİLİZ YARICI Spontan Ikınma
6 S25 FİLİZ YARICI Cinselliğin Devamı; Doğum, Orgazmik Doğum
7 S76 RABİA CEREN SEL Lohusaların Sosyal Destek Algılarının Emzirme Öz Yeterlilik Algısına
Etkisi
8    
9
10
09:30 - 10:30 1 S6 HEDİYE KARAKOÇ Sağlık Çalışanlarının Obstetri ve Jinekoloji Alanında Birey Mahremiyetini
Koruma Durumları
2 S111 HEDİYE KARAKOÇ "Sharenting" konusunda ebeveynlerin farkındalık düzeyleri
3 S127 HEDİYE KARAKOÇ Ebelik Öğrencilerinin Durumluk/Sürekli Kaygı ve Öz Yeterlilik Durumlarına
Eğitim Modelinin Etkisi
4 S150 HİLAL USLU YUVACI Kliniğimizde Takip Edilen Kadınlarda Antenatal Ve Postpartum Depresyon
Sıklığının Değerlendirilmesi
5 S48 ÖMER ANT Ender Rastlanan Bir Anomali Olan Hepatik Arteriovenöz Malformasyon Olgusu
6 S142 ÖZLEM AKGÜN Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Sağlık Profesyonelinin Yenilikçi
Yaklaşımlarıyla Sezaryen Sonrası Vajinal Doğuma Bakış Açıları Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi: Sivas İl Örneği
7 S72 TUĞÇE SÖNMEZ Doğumun 1. Evresinde Uygulanan Farklı Doğum Toplarının Doğum Çıktılarına
ve Anne Memnuniyetine Etkisi
8 S22 TURANA ISGANDARLI PREMATÜRE BEBEKLERİN ANNELERİNDE DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON
9 S20 YAĞMUR ERİŞEN Makat Prezentasyonu Baş Prezentasyona Çevirmek İçin 2018-2019 Yıllarında
Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Gebe Okuluna Başvuran
Gebelerin Prezentasyon Durumlarının İncelenmesi
10
SALON 3 08:30 - 10:30
Oturum Başkanları: Dilek Uygur, Duygu Murat Öztürk
23.02.2020 PAZAR
08:30 - 09:30 1 S19 TUĞBA ŞAHAN TEN TENE TEMASIN PLASENTA AYRILMA SÜRESİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
2 S37 TUĞBA TAHTA HİPEREMEZİS GRAVİDARUM TANISI ALMANIN GEBELERİN GEBELİĞİ KABULÜNE VE
YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
3 S38 TUĞBA TAHTA Hiperemezis Gravidarumda Tanı, Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
4 S88 HACER YALNIZ DİLCEN Gebelikte Prenatal Bağlanma Düzeyi ile Travmatik Doğum arasındaki İlişki
5 S55 ESRA GÜNEY Gebelikte Sağlık Uygulamalarının Psikososyal Belirleyicileri: Kesitsel Bir Çalışma
6 S153 ESRA YÖRÜK ABLATİO PLASENTA : DOĞUMUN ÜÇÜNCÜ EVRESİNDE GERÇEKLEŞİRSE
7 S44 FULYA BATUHAN Postpartum Kanamanın Önlenmesi ve Yönetiminde Karbetosin Kullanımı
8 S63 GAMZE YILMAZ 11 HAFTA İNTERSTİSYEL GEBELİKTE MİNİ KORNUAL EKSİZYON: OLGU SUNUMU
9 S147 KORAY GÖK 1. Trimestr Gebelikte Uterin Prolapsus Olgusu ve Yönetimi
10
09:30 - 10:30 1 S74 ELİF FATMA ÖZKAN PEHLİVANOĞLU Emzirme Sanatı ve Tarihsel Gelişimi
2 S133 ELİF BİLGE Doğumdan Sonra Anne Yanında Olan Bebeklerin Formül Alma Nedenlerinin
İncelenmesi; Ankara Şehir Hastanesi Örneği
3 S109 ELİF ÇİLESİZ Umblikal Kord Ne Zaman Klemplenmeli? Ebelik Öğrencilerinin Bilgi ve
Düşüncelerinin Belirlenmesi:Kesitsel Bir Çalışma
4 S27 İLAHA QASİMZADE Management of patients with stress urinary incontinence
5 S36 KAMAL - Risk Factors of Development and Features of Course of Postpartum
Endometritis
6 S35 FATİMA R. HAJİYEVA Features of The Course of Postpartum Complications in Women with Preterm
Labor
7 S28 AHDAB AZİM Total laparoscopic hysterectomy in patients with previous cesarean
section
8  
9
10

 


4. Uluslararası Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi

Kongre Bilimsel Kitabı yayınlanmıştır,

aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

 

 

İndir

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram